Strona jest wersją testową sklepu! Wszystkie wykonane w Sklepie czynności są nieważne, a poniższy Regulamin nie ma zastosowania!

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne

1.Sklep internetowy DRIVERS, dostępny pod adresem internetowym www.drivers.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu drogą wysyłkową. Nie ma możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru.

2.Sklep DRIVERS prowadzony jest przez firmę:
DAWOLA Sp. z o.o.
ul. Polna 1, Grzymiszew
62-740 Tuliszków
NIP: 668 196 95 08
REGON: 302827533
KRS: 0000523577.

3.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

1.Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.Sprzedawca – DAWOLA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w Grzymiszewie przy ul. Polnej 1, kod pocztowy 62-740, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000523577, NIP: 668 196 95 08, REGON: 302827533.

3.Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem Internetowym www.drivers.com.pl

4.Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

5.Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6.Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.

8.Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9.Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10.Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11.Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12.Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13.Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

14.Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą - każde działanie lub zdarzenie pozostające poza naszą racjonalną kontrolą, w tym między innymi strajki, lokauty lub inne akcje protestacyjne osób trzecich, niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, ataki terrorystyczne lub groźby ataku terrorystycznego, wojny (wypowiedziane lub nie) lub groźby lub przygotowania do wojny, pożary, wybuchy, eksplozje, burze, powodzie, trzęsienia ziemi, osiadania, epidemie, pandemia lub inne klęski żywiołowe lub awarie publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych. W przypadku zaistnienia Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą, które ma wpływ na realizację naszych zobowiązań wynikających Regulaminu:

a. Skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to będzie możliwe w celu powiadomienia o sytuacji.

b. Nasze zobowiązania wynikające z Regulaminu  zostaną zawieszone, a czas ich realizacji zostanie przedłużony o czas trwania Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą.

W przypadku, gdy Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą będzie mieć wpływ na dostawę Produktu do Państwa , po ustaniu Zdarzenia Poza Naszą Kontrolą uzgodnimy z Państwem nowy termin dostawy.  Jeśli wystąpi Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą i nie życzą sobie Państwo, abyśmy dostarczyli Państwu produkty, mogą Państwo anulować zawartą umowę poprzez bezpośredni kontakt wskazany w § 3.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1.Adres korespondencyjny Sprzedawcy: Dawola Sp. z o.o. ul. Polna 1, 62-740 Grzymiszew.

2.Adres e-mail Sprzedawcy: bok@drivers.com.pl.

3.Numer telefonu sprzedawcy: +48 531 209 449.

4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: mBank 16 1140 2004 0000 3002 8064 0863.

5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-17 od poniedziałku do piątku.

§ 4
Wymagania techniczne

1.Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
b. aktywne konto poczty elektronicznej lub aktywny numer telefonu zarejestrowany w Polsce wraz z dostępem do wiadomości SMS.
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie numeru telefonu i niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta

3.Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4.Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

5.Realizacja wszystkich Zamówień jest uzależniona od dostępności Produktu. Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od Umowy w niżej wymienionych sytuacjach, poprzez pisemne powiadomienie, bez ponoszenia odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty inne niż zwrot kwoty otrzymanej od Państwa w związku z anulowaną przez nas Umową Sprzedaży:
a. Produkt jest niedostępny / nie znajduje się w magazynie.
b. Podane przez Państwa informacje w Formularzu zamówienia są niepoprawne lub nie można ich zweryfikować.
c. Państwa zamówienie budzi obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do jego poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
d. Wystąpił błąd w cenie wyświetlanej w Sklepie.
e. Nie mogliśmy doręczyć zamówienia na podany przez Państwa adres.
f. Ze względu na Zdarzenie Poza Naszą Kontrolą.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1.Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło.

2.Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.

3.Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3

§ 7
Zasady składania Zamówienia

1.W celu złożenia Zamówienia należy:

a. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”, a następnie „realizuj zamówienie”

b. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji z weryfikacją za pomocą numeru telefonu.

c. Wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, wybrać sposób dostawy i płatności, zapoznać się i zaakceptować warunki świadczenia usług (w tym Regulamin).

d. Kliknąć przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” w celu finalnego potwierdzenia zamówienia.

e. W zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt. 3.

2.Udzielamy Klientowi możliwości zmiany danych w potwierdzonym już Zamówieniu lub całkowite bądź częściowe anulowanie Zamówienia do momentu rozpoczęcia czynności realizacji Zamówienia. Zmiany lub anulowanie można dokonać poprzez bezpośredni kontakt wskazany w  § 3.

§ 8
Wysyłka towaru i płatność

1.Sprzedawca zastrzega sobie prawo wyboru firmy realizującej dostawę zamówionego Produktu.

2.Sprzedawca może zrealizować dostawę zamówionego Produktu własnymi środkami transportu.

3.Szczegółowe informacje na temat metod dostawy, czasu realizacji oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1.Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.

2.Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na wskazany w Formularzu zamówienia adres e-mail lub SMS na wskazany w Formularzu zamówienia numer telefonu. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyżej wspomnianej wiadomości zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

4.Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 14 dni w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6.Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

7.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i zwroty” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1.Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

3.W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail zwroty@drivers.com.pl. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór znajduję się na stronie Sklepu jednak nie jest to obowiązkowe.

6.W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

7.Skutki odstąpienia od Umowy:
a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1.Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

2.Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.

3.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego

4.W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedawcy, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej reklamacje@drivers.com.pl lub listownie na adres: DAWOLA Sp. z o.o. ul. Polna 1, 62-740 Grzymiszew.

5.Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. . Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór znajduję się na stronie Sklepu jednak nie jest to obowiązkowe.

6.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7.Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

8.W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2.Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

1.Administratorem danych osobowych Klientów oraz posiadaczy Konta zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.Dane osobowe Klientów oraz posiadaczy Konta zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

3.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub paczkomatem, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.Sprzedawca informuje także, że Klient lub posiadacz Konta ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6.Sprzedawca przetwarza dane osobowe przekazywane przez Klienta Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

7.Klient lub posiadacz konta ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Głównego Inspektora Danych Osobowych.

§ 13
Postanowienia końcowe

1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4.W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy

5.Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.