Zwroty towarów

Chcesz zwrócić towar? Wypełnij poniższy formularz, wyślij go na maila zwroty@drivers.com.pl lub dołącz do zwracanego towaru. Towar odeślij na adres:

DAWOLA Sp. z o.o.
ul. Polna 1
62-740 Grzymiszew

Szczegółowe warunki oraz informacje dotyczące Zwrotów znajdziesz w Regulaminie znajdującym się na stronie Sklepu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu umowy przez Konsumenta:

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr faktury VAT/paragonu fiskalnego

 

DAWOLA Sp. z o.o.

Ul. Polna 1, Grzymiszew

62-740 Tuliszków

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Działając zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz.827. z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów ……………………………………………………………………………………………………………

Umowa sprzedaży została zawarta z DAWOLA Sp. z o.o. w dniu …........……….. roku, a odbiór przeze mnie Towarów nastąpił w dniu …………………. roku.

Proszę o zwrot środków na następujący rachunek bankowy: ………..……..…………………………………….………………………………..

 ………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

 

Reklamacje

Chcesz zareklamować towar? Wypełnij poniższy formularz, wyślij go na maila reklamacje@drivers.com.pl lub dołącz do reklamowanego towaru. Towar odeślij na adres:

DAWOLA Sp. z o.o.

ul. Polna 1

62-740 Grzymiszew

Szczegółowe warunki oraz informacje dotyczące Reklamacji znajdziesz w Regulaminie znajdującym się na stronie Sklepu.

Wzór formularza reklamacyjnego:

…………………………………………….

Imię i nazwisko konsumenta

…………………………………………….

adres zamieszkania

…………………………………………….

telefon kontaktowy

…………………………………………….

e-mail

…………………………………………….

nr zamówienia oraz nr faktury VAT/paragonu fiskalnego

 

DAWOLA Sp. z o.o.

Ul. Polna 1, Grzymiszew

62-700 Turek

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………….. towar jest wadliwy. Wada polega na ………………………… .Wada została stwierdzona w dniu ………………………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

obniżenia ceny towaru o kwotę ………….……….. (słownie: ………….………………………..) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………………………..……………..* (art. 560 § 1)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………………..……….* (art. 560 § 1)

………………………………..

Data i podpis konsumenta (tylko jeśli dokument będzie wysłany do Sprzedającego w wersji papierowej)

*- niepotrzebne skreślić